اخبار/مقالات
دستاوردها
مدرسه دبستان نیك اختر با تصویب منشور اخلاقی و آموزشی به دنبال رسیدن به درجات علمی ، فرهنگی ورزشی و ... و كسب مقام های عالی در سراسر كشور ، مراجع بین المللی و رقابت با آنان می باشد .تا بتواند نام نیك را ماندگار نماید .
 
نقشه سایت